ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DAYS CENTRES WITHOUT WALLS

20 Δεκεμβρίου, 2019

Συμμετέχουμε και οργανώνουμε καλές πρακτικές για την διαχείριση ενηλίκων αμεα  για το πρόγραμμα ERASMUS + KA2. Το πρόγραμμα ονομάζεται DAYS CENTRES WITHOUT WALLS με Εταίρους από άλλες χώρες. Συμμετέχοντες φορείς από Ελλάδα, Αγγλία, Λιθυανία, Ιταλία και Γαλλία σε ένα κοινό πρόγραμμα πολλών ανταλλαγών επισκέψεων και εργασιακών συναντήσεων. 

https://citizen-network.org/resources/day-centres-without-walls.html?fbclid=IwAR3ZlJJHde7ouECCZ06coBi4J4toBDbrol-ZzKHXG5asUKBvmRFqJ3ZqmX0